Համակարգի աշխատանքի հիմքում ընկած է միջին լեզվի օգտագործման գաղափարը: Այսինքն` մուտքային ինչ-որ A լեզվից մեկ ուրիշ լեզու թարգմանություն կատարելու համար իրականացվում է A լեզվից թարգմանություն դեպի միջին լեզու և ապա նոր միջին լեզվից կատարվում է թարգմանություն դեպի B լեզու: Միջին լեզուն մի սխեմա  է, որի գագաթները հանդիսանում են մուտքային նախադասության բառերով արտահայտված հասկացություններ: իսկ կապերը` շարահյուսական հարաբերությունները, որոնք  գոյություն ունեն նախադասության բառերի միջև: Այսպիսով` միջին լեզուն ներկայացնող գրաֆը լրիվ արտահայտում է թարգմանվող նախադասության իմաստը:

Միջին լեզվի առկայությունը թույլ է տալիս հեշտությամբ լուծել մուտքային և ելքային լեզուների շարահյուսական և ձևաբանական տարբերությունների հետ կապված պրոբլեմները: Նրա առկայությունը թույլ է տալիս ստանալ բազմալեզու թարգմանիչներ` ունենալով միայն, այսպես կոչված, կիսաթարգմանիչներ, որոնք ապահովում են երկկողմանի բնական լեզու-միջին լեզու թարգմանություններ:

Այս համակարգում միջին լեզուն իր կազմով և կառուցվածքով մոտիկ է ՄԱԿ-ի ծրագրերով մշակվող միջազգային UNL համակարգի լեզվին:
Թարգմանության ընթացքում համակարգը օգտվում է թարգմանվող լեզվի շարահյուսության նկարագրությունից և գիտելիքների բազայից: Այդ բազան արտացոլում է  առարկայական աշխարհի հասկացողությունները և օբյեկտները և նրանց միջև առկա հարաբերությունները: Սրանց անունները իրենցից ներկայացնում են թարգմանվող լեզվի տերմինները:  
Ներկայումս գիտելիքների բազան պարունակում է ավելի քան 50 000 հասկացողություններ:

Համակարգի գիտելիքների բազայում ընգված է 30 հազար արևմտահայերեն բառ Բեյրութի Դոնիկյան հրատարակչության կողմից հրատարակված Հայոց լեզվի նոր բառարան"-ից:
Տեքստի իմաստային վերլուծության առկայությունը թույլ է տվել համակարգում ներդնել նաև հատուկ մոդուլ, որն  իրականացնում է հայերեն տեքստի  տառասխալների ուղղում:

 

Տեստային օրինակներ

Ստորև բերված են որոշակի կառուցվածքի տեստային նախադասություններ, որոնք օգտագործվել են համակարգի կարգաբերման համար: Համակարգի որակի գնահատման նպատակով կարող եք փոխել այդ տիպային նախադասությունների բառերը(աշխատեք, որ բառի փոփոխություննից չստացվեն անիմաստ նախադասություններ) և տալ թարգմանության:

Այլ թարգմանչական համակարգերի հետ համեմատելու համար կարող եք կատարել հետևյալ քայլերը.

Տեստային նախադասություններ

N Տեստային նախադասություն Թարգմանության արդյունք Հետադարձ թարգմանության արդյունք
1 We were knocking about in the yard with our friends Մենք բակում էինք թափառում մեր ընկերների հետ We were wandering at the yard with our friends
2 We reasoned the problem out Մենք լուծեցինք պրոբլեմը We solved the problem
3 I want Aram to read this book Ես ուզում եմ որ Արամը կարդա այս գիրքը I want, that Aram reads this book
4 She played a tune on the guitar Նա նվագեց մեղեդի կիթառով He played a melody on the guitar
5 My mother is setting the table for dinner Իմ մայրը գցում է սեղանը ճաշի համար My mother is laying the table for the dinner
6 The handsome boy drives his white car quickly Բարետես տղան արագ է վարում իր(նրա) սպիտակ ավտոմեքենան The handsome boy is driving his white car fast
7 I sell the book off Ես զեղչով եմ վաճառում գիրքը I am selling off the book
8 This question bears on your theme Այս հարցն առնչվում է ձեր թեմային This question is having a relation with your theme
9 I am happy because I got that present Ես ուրախանում եմ , որովհետև ես ստացա այն նվերը I am glad , because I got that present
10 When she entered, her mother was scratching around old photographs Նրա մայրը փնտրում էր հին լուսանկարներ երբ նա մտավ When he entered his mother was searching old photographs
11 Our business turned around because we worked well Մեր բիզնեսը հաջողվեց , որովհետև մենք լավ աշխատեցինք Our business succeeded , because we worked well
12 The plane splashed down on the ocean Ինքնաթիռը վայրէջք կատարեց օվկիանոսի վրա The aircraft landed on the ocean
13 I offer to rename our city Ես առաջարկում եմ մեր քաղաքը վերանվանել I am suggesting renaming our city
14 I have recognized the boy, because he is my uncle Ես ճանաչել եմ տղային , որովհետև նա իմ հորեղբայրն է I have recognized the boy , because he is my uncle
15 I fined him for robbery of the car Ես տուգանեցի նրան ավտոմեքենայի կողոպուտի համար I fined him for robbery of the car
16 The boy puts the police onto the criminal Տղան հայտնում է ոստիկանությանը հանցագործի մասին The boy is letting know the police about the criminal
17 Please submit the application form available on the Institute's website Խնդրում եմ ինստիտուտի վեբ սայթի վրա առկա պատվիրաթերթիկը քննարկման ներկայացնել Please submit the present application form on web site of the institute
18 You act for your film to spectators Դու ներկայացնում ես քո ֆիլմը հանդիսատեսներին You are performing your film to the spectators
19 In parallel to this the ISMA's staff has continued the development of translating system's methods ԻՍՄԱ-ի անձնակազմը սրան զուգահեռ է շարունակել թարգմանչական համակարգի մեթոդների մշակումը Personnel of ISMA has continued working out of the machine translator's methods parallelly to this
20 The girl took the letter from the bad boy Աղջիկը վերցրեց նամակը վատ տղայից The girl took the letter from the bad boy
21 The ugly boy approached the prince for taking the ball Տգեղ տղան մոտեցավ իշխանին գնդակը վերցնելու համար The ugly boy approached the prince for taking the ball
22 The boy wrote two sentences on the blackboard Տղան գրեց երկու նախադասություն գրատախտակին The boy wrote 2 sentences on the blackboard
23 I talk about childhood with my best friend Ես խոսում եմ մանկության մասին իմ ամենալավ ընկերոջ հետ I am speaking about the childhood with my best friend
24 The man knows that he will approach the boy Մարդը գիտի , որ նա կմոտենա տղային The man knows , that he will approach the boy
25 The teacher has written the name of the dictation on the blackboard with the chalk Ուսուցիչը գրել է թելադրության անունը գրատախտակին կավիճով The teacher has written name of the dictation on the blackboard with the chalk
26 The child loves to play with the lizard Երեխան սիրում է մողեսի հետ խաղալ The child loves playing with the lizard
27 My mother feels dampness at home, because the house is old Իմ մայրը տանը զգում է խոնավություն , որովհետև տունը հին է My mother feels dampness at home , because the house is old
28 Let your friend find the Black Sea Թույլ տուր քո ընկերոջը Սև ծովը գտնել Let your friend find the Black Sea
29 We all take our notebooks and write Մենք բոլորս վերցնում ենք մեր ծոցատետրերը և գրում ենք We all are taking our notebooks and are writing
30 These men and women study geology Այս մարդիկ և կանայք ուսումնասիրում են երկրաբանություն These men and the women are studying geology
31 Buzz off and let me finish my work Հեռացիր և թույլ տուր ինձ իմ աշխատանքն ավարտել Depart and let me finish my work
32 The robber burst into our flat and i immediately called the police Ավազակը ներխուժեց մեր բնակարան և ես իսկույն կանչեցի ոստիկանությանը The robber intruded our flat and I called the police immediately
33 The thief stole my wallet and burst on prison Գողը գողացավ իմ դրամապանակը և բանտում հայտնվեց The thief stole my wallet and appeared at the prison
34 The secretary burst onto the hall unexpectedly and burst in on the meeting Քարտուղարը դահլիճում անսպասելիորեն հայտնվեց և ընդհատեց հանդիպումը The secretary appeared unexpectedly at the hall and interrupted the meeting
35 Mother was rinsing the glasses in the kitchen Մայրը խոհանոցում պարզաջրում էր բաժակները The mother was rinsing the glasses at the kitchen
36 They have called off their engagement Նրանք չեղյալ են հայտարարել իրենց(նրանց) պարտավորությունը They have annulled their obligation
37 The patient passed away early in the morning Հիվանդը վաղ առավոտյան վախճանվեց The patient early in the morning passed
38 Reporters nosed out the details of the accident Լրագրողները հայթայթեցին պատահարի մանրամասնությունները The reporters obtained details of the accident
39 The mother was fixing up our new flat when the guests arrived Մայրը կարգի էր բերում մեր նոր բնակարանը , երբ հյուրերը ժամանեցին When the guests arrived the mother was cleaning up our new flat
40 The wife lapped up her husband's compliments Կինն ընդունեց իր(նրա) ամուսնու հաճոյախոսությունները The woman accepted his husband's compliments
41 The teacher ploughed on but the pupils were not listening to her Ուսուցիչը շարունակեց , բայց աշակերտները չէին լսում իրեն(նրան) The teacher continued , but the pupils were not listening to him
42 I fixed my attention on my examination Ես սևեռեցի իմ ուշադրությունն իմ քննության վրա I gazed my attention on my exam
43 The teacher was summing up the lesson but the pupils were not listening to her Ուսուցիչն ամփոփում էր դասը , բայց աշակերտները չէին լսում իրեն(նրան) The teacher was summarizing the lesson , but the pupils were not listening to him
44 The man knows that she will approach the boy Մարդը գիտի , որ նա կմոտենա տղային The man knows , that he will approach the boy
45 The ugly boy approached the prince to take a permission Տգեղ տղան մոտեցավ իշխանին թույլտվություն վերցնելու համար The ugly boy approached the prince for taking a permission
46 We stopped by our sick friend yesterday Մենք երեկ այցելեցինք մեր հիվանդ ընկերոջը Yesterday we visited our sick friend
47 The child stayed in yesterday because he was punished Երեխան երեկ տանը մնաց , որովհետև նա պատժված էր Yesterday the child stayed at home , because he was punished
48 These matches are too wet to strike Այս լուցկիները չափազանց խոնավ են վառելու համար These matches are too damp to light
49 I banged into a chair but did not hurt my leg Ես հարվածեցի աթոռին , բայց չվնասեցի իմ ոտքը I hit the chair , but didn't harm my foot