ISMA համակարգը նպաստում է հայերենի պահպանմանը, օգտվողի հայերեն բառապաշարի հարստացմանը և յուրացմանը, ապահովելով հետևյալը․

1․ Հայերեն բացատրական բառարան

Ռեժիմը ապահովում է հայերեն բառերի բացատրությունների ստացումը, ընդ որում բառերը կարող են լինել տարբեր ոլորտներից (կենցաղային, քաղաքական, կրոնական գիտական և այլն)։ Չի դրվում սահմանափակում մուտքագրված բառի ձևի վրա։ Այն կարող է լինել հոլովված, խոնարհված, ներկայացված տարբեր սեռերով և թվերով։ Մուտքային պատուհանում բառերը կարող են ներանցվել ստեղնաշարով կամ copy-paste ֆուկցիայով ցանկացած էջից, օնլայն գրադարանից, word-ից և այլ աղբյուրներց։ Բառի բացատրությունը ստանալու համար սեղմում ենք «բացատրել» կոճակը։ Բացատրությունը տալուց առաջ վերը նշված բառերը ավտոմատ բերվում են անորոշ տեսքի։ Բացվող էջում երևում են բառին համապատասխան հասկացույթների (բառի իմաստների) ցուցակը` իրենց բացատրություններով։ Բացատրության տեքստի մեջ, յուրաքանչյուր բառ չհասկանալու դեպքում կարող եք մկնիկով սեղմել բառի վրա և նոր էջում կբացվի ընտրված բառի բացատրությունը։ Ամեն հասկացույթի համար կարող եք տեսնել նաև հասկացույթի դասերը, օգտագործման ոլորտները, ենթատեսակները և այդ բառի թարգմանությունները՝ մի քանի լեզուներով։ Հոմանիշներում հաճախ տրվում են տվյալ հասկացույթի ոչ գրական անվանումները։ Խոսակցական կամ բարբառային (ոչ գրական) բառերի մոտ դրված է դեղին նշան, որի վրա սեղմելիս կերևա է լրացուցիչ ինֆորմացիա այդ բառի մասին։

2. Գրաբարի թարգմանչական բացատրական բառարան

Ռեժիմը աշխատացնելու համար անհրաժեշտ է ընտրել մուտքային լեզուն՝ 14 լեզուներից որևէ մեկը, որպես ելքային պետք է նշել գրաբարը, ապա սեղմել թարգմանել կոճակը։ Բերված իմաստներից յուրաքանչյուրի մոտ կբացվի լրացուցիչ ինֆորմացիա, որտեղ կտեսնեք հանրագիտարան կոճակը։ Հանրագիտարանին սեղմելով, բացվում է մուտքագրված բառի այդ իմաստի բացատրությունը, արևելահայերեն և գրաբար լեզուներով (գրաբարը դիտելու համար մենյուից ընտրեք գրաբար լեզուն)։

3․ Հայերենի և 14 այլ լեզուներինի միջև երկկողմանի թարգմանչական բառարան

Ռեժիմն աշխատացնելու համար անհրաժեշտ է ընտրել մուտքային լեզուն, որով ներկայացվում է թարգմանվող բառը, ապա ընտրել ելքային լեզուները (հնարավորություն կա ընտրել միանգամից մի քանի լեզու) և սեղմել թարգմանել կոճակը։ Ներքևում բերվում է բառի թարգմանությունը՝ բոլոր իմաստներով։ Յուրաքանչյուր իմաստի մոտ կարող եք սեղմել «լրացուցիչ ինֆորմացիա» կոճակը և կստանաք բառով ներկայացվող հասկացույթի դասերը, օգտագործման ոլորտը, ենթատեսակները և օգտագործման քերականական սխեման։

4․ Հայերենի ուսուցում հայերեն չիմացող սփյուռքահայերի համար, այդ թվում ապահովելով

ա) Հայերեն բառերի և տառերի ուսուցում Սփյուռքում հայերենի տարածման համար առաջին խոչնդոտ հանդիսանում է հայերեն տառերի ճանաչելիության պակասը։ Սփուռքահայը կարող է իր լեզվից յուրաքանչյուր բառ թարգմանել հայերեն, ապա հայերեն թարգմանության յուրաքանչյուր տառի վրա մկնիկը սեղմելով հնչեցնել այն և այդ ձևով սովորել ճանաչել և արտասանել իրեն հետաքրքրող բառը տառ առ տառ։ Սա թույլ է տալիս օգտագործողին սովորել հայերենը և նրա տառերը։

բ) Հայերեն բառապաշարի զարգացում

Սա իրականացվում է ISMA հանրագիտարանի օգնությամբ։ Անհրաժեշտ է մուտքագրել ձեզ հայտնի որևէ բառ, սեղմել «բացատրել» կոճակը, ապա կբացվի հանրագիտարանի էջը, որտեղ կտեսնեք հասկացույթի ենթատեսակները, ոլորտում առկա հասկացությունները, դասերը և բաղադրիչ մասերը։ Դասերից (կամ այլ բառերից) յուրաքանչյուրի վրա սեղմելով կարող եք ստանալ դրա բացատրությունը և ընտրած բառի հարևան բառերի շարքը՝ որպես իր դասի ենթատեսակներ

գ) Հայերեն բառի օգտագործման սխեմայի յուրացում

Բառը թարգմանելիս հասկացույթի (յուրաքանչյուր իմաստի) լրացուցիչ ինֆորմացիայի մեջ «բառի օգտագործման սխեմա» կոճակը սեղմելով կտեսնեք բառի հնարավոր շարահյուսական հարաբերությունները այլ բառերի հետ։ Էդպիսիներից են՝ հատկացուցիչ, հատկացյալ, գոյական, ածական, բայի ենթակայական և խնդրառական կապերի ցանկը։

դ) Բառի կամ տեքստի ուղղագրության ստուգում

Բառի կամ տեքստի ուղղագրության ստուգման համար կարող եք սեղմել «տառասխալների ուղղում» կոճակը և համակարգը կընդգծի սխալ բառերը՝ բերելով հնարավոր ճիշտ տարբերակները։

ե) Հայերեն նախադասությունների շարահյուսական վերլուծության ապահովում

Հայերեն ուսուցման կարևոր փուլ է հանդիսանում նրանով կազմված նախադասությունների շարահյուսական վերլուծումը։ Օգտագործողը կարող է մուտքագրել հայերեն ոչ բարդ նախադասություն և սեղմելով «շարահյուսական վերլուծություն» կոճակը տեսնել նախադասության յուրաքանչյուր բառի դերը, խոսքի մասը և այլ քերականական պարամետրերը։ Մուտքային ճիշտ նախադասության դեպքում վերլուծությունն ունի ծառի տեսք (գագաթում ունենալով ստորոգյալը)։

5․ Ուսումնական առարկաների հեռավար ավտոմատացված ուսուցումը հայերեն լեզվով

Համակարգն ունի նաև այլ օգտագործում։ Հայտնի է, որ օնլայն ուսուցման ժամանակ ուսումնական նյութը ընթերցելիս սովորողի համար առաջ են գալիս լուրջ խնդիրներ, եթե տեքստում հանդիպում են անծանոթ բառեր կամ տերմիններ: Սովորաբար նման դեպքում սովորողը դիմում է ուսուցչի օգնությանը։Այստեղ ամակարգի այս ռեժիմը փոխարինում է ուսուցչին՝ աշակերտին տալով անհասկանալի բառերի և տերմինների բացատրությունները։ Հեռավար ուսուցման ավտոմատացված կազմակերպումը կախված է համացանցում ուսումնական նյութի ներկայացման ձևաչափից։ Եթե ուսումնական նյութը ներկայացված է HTML ֆորմատով, տեքստը կարդալիս սովորողը մկնիկով կարող է նշել (իրեն անհասկանալի) յուրաքանչյուր բառի կամ բառակապակցության վրա և ISMA գիտելիքնելի շտեմարանից ստանալ այդ բառի բացատրությունը և այլ ինֆորմացիա։ Այս մեթոդը իրականացված է կամ կիրառված է http://isma.polytechnic.am/ կայքում։ Եթե ուսումնական նյութը ներկայացված է Searchable PDF ֆորմատով ապա անծանոթ բառերի բացատրությունը ստանալու համար սովորողը կարող է copy-past անել այն translator.am կայքի մուտքային պատուհանում և սեղմել «բացատրություն» կոճակը։

6․ Ցանցային կառուցվածքի օնլայն հանրագիտարան

ISMA համակարգի աշխատանքը հիմնված է ցանցային կառուցվածքի գիտելիքների շտեմարանի վրա։ Ցանցի հանգույցները հանդիսանում են ռեալ աշխարհի շոշափելի և վերացական օբյեկտները, պրոցեսները և հասկացույթները։ Կապերը հանգույցների միջև, դրանք հասկացույթների միջև եղած հարաբերություններն են։ Հանգույցները նույնականացվում են բնական լեզուների բառերով։ Այսպիսով շտեմարանը իրենից ներկայացնում է աշխարհի մոդելը՝ հասկացույթների մակարդակով։ Շտեմարանում որպես հասկացույթների միջև հարաբերություններ օգտագործում են՝ դաս-ենթադաս, մաս-ամբողջություն, օբյեկտ-ոլորտ, վրա, տակ ․․․ (շուրջ 30 հարաբերություններ)։ «Թարգմանություն» կոճակի օգնությամբ համակարգը հնարավորություն է տալիս մտնել շտեմարանում վարվող ցանցի մեջ որևէ հանգույց և ապա կատարել տեղաշարժեր հանգույցների միջև եղած կապերով՝ արդյունքում ծանոթանալով ցանկացած հասկացույթի պատկանելիության տիրույթին։

7․ Գիտելիքների շտեմարանի օնլայն խմբագրիչ

Համակարգի գիտելիքների շտեմարանը անընդհատ զարգացման մեջ Է։ Անընդհատ հարստացվում է հասկացույթների կազմը, նրանց նույնականացնող բառերի կազմը, որոնք հետագայում հանդես են գալիս որպես բառարանային հոդվածներ։ Համակարգում առկա է օնլայն խմբագրիչ, որով լեզվաբանները և ենթատիրույթային մասնագետները հարստացնում են գիտելիքների շտեմարանը։ Այս ռեժիմից օգտվում են միայն վերջիններս՝ հատուկ գրանցման անունով և գաղտնաբառով։